شهید مدافع حرم

گفتگوی خواندنی با همسر شهید مدافع حرم "جبار عراقی":

گفتم نه من و نه جبار راضی نیستیم برای پس دادن جنازه‌اش داعشی ها را آزاد کنید

بعد از چند روز قطعی شد که شهید جبار عراقی شهید شدند و جنازه ایشان دست داعش نیست؛اما در وسط بیابان در این ۱۰ روز مانده و در تیررس داعش است و کسی نمی تواند نزدیک شود. تا اینکه چند نفر از دوستانش شبانگاه می روند و جنازه جبار را سینه خیر به عقب می آورند.

گروه حماسه و مقاومت- رجانیوز: شب آرام آرام تاریک و تاریک تر می شود راه خانه شهید عراقی را در پیش گرفتم. تقریبا به آخرهای شهر اهواز می رسیم! جای حوالی کوت عبدالله! از هم محلی ها شهید عراقی سراغ منزل شهید را می گیریم در آن تاریکی همه به راحتی آدرس خانه شهید را بلدند شهید عراقی اینجا آشنایی همه است.